Други названия: европейски тръстиков блатар, блатен сокол, блатен ястреб

Описание

Най-често срещаният блатар у нас. Това е е средно голяма дневна граблива птица от семейство Ястребови (Accipitridae). Дължината на тялото е от 43 до 54 см. Размах на крилете: 120 – 140 cм. Женската е малко по-едра. Тегло: 400 – 650 г за мъжките птици и  500 – 800 г за женските. Дълголетие: 17 години.

Тръстиковият   блатар има доста широки криле и изразен полов диморфизъм. Женската е почти изцяло шоколадово-кафява и се определя лесно по светложълтото теме на фона на изцяло тъмното тяло. Оперението на мъжкия е червеникаво-кафяв гръб, с по-леки жълтеникави ивици, които са особено забележими на гърдите, сивкави крила и опашка. Коремът е ръждив, а първостепенните махови пера са черни. Областта около очите при женската винаги е по-тъмна, което прави окото леко да изпъква, докато главата на мъжкия е не много контрастиращо оцветена. И двата пола имат бели кантове на предния ръб на крилете, които обаче липсват при младите птици,които са подобни на женските, но обикновено имат по-малко жълто петно. В полет тръстиковият  блатар има V-образен профил. От разстояние може да бъде сбъркан с обикновения мишелов, но за разлика от него е с много по-дълга опашка и по-тесни крила.

През лятото рядко издава силни крясъци.

Разпространение и местообитание

Палеарктичен вид, чийто гнездови ареал обхваща Северозападна Африка, Европа и Азия, Австралия, Нова Зеландия и някои острови на Тихия и Индийския океан. Зимува южно в тропична Африка и Южна Азия.

Обитава блата, езера и устия на реки с гъста растителност от тръстика и папур. По време на миграции и зимуване предпочита различни естествени и изкуствени влажни зони в ниските части на страната.

В  България  е мигриращ вид, зимува в Средиземноморието и Африка, но в някои райони у нас се среща и през зимата. Има петнисто разпространение в ниските части на страната, най-често по поречието на р. Дунав, езера и устия на реки по Черноморското крайбрежие и влажни зони в Софийското поле и Тракийската низина.

Хранене

Храни се с жаби, водни птици, гризачи, насекоми и рядко лови риба в плитчините.

Гнездене

Моногамна птица, строи гнездото си сред гъста тръстика, съобразявайки височината му с нивото на водата. Снася 3-6 яйца, които женската мъти в продължение на около 35 дни. Малките напускат гнездото на около 32-35 дневна възраст и родителите ги хранят още известно време.

Природозащитен статус

На територията на България е защитен по ЗБР. Включен в ЧКБ (1985).

 

 

 

 

 

Тръстиков блатар (Circus aeruginosus)