Екип на Фондация Виа Понтика, участващ в управлението на проект „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в  крайбрежните райони на Черно море “, приоритет  2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на  морските отпадъци“ по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“  и партньорите от Община Бургас взеха участие в обучението на бенефициенти по първата покана за представяне на предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИПС Черноморски басейн 2014-2020. Събитието се проведе на 22 май 2019 г. в хотел Черно море, Варна.

Обучителната сесия имаше за цел да повиши капацитета на бенефициентите с цел осигуряване на гладко и коректно изпълнение на финансираните проекти, да представи основни правила и регулации свързани с правилното и акуратно отчитане на дейностите и използваните ресурси, да сподели практически примери и казуси от предходния програмен период и други реализирани проекти за избягване на грешки и нарушения и подобряване на средата за работа.

Разгледани бяха следните теми:

-Преглед на общите правила за изпълнение на проекта

-Създаване на система и процедури по Контрол на първо ниво (FLC) и правила за осигуряване на национално съфинансиране

-Докладване: напредък, междинни и окончателни доклади – -вътрешна и външна комуникация чрез Експресна поща – правила за информация и видимост

-Промени (чрез уведомление или допълнение) към договора за безвъзмездна помощ

-Вътрешен мониторинг на проекта. Външен мониторинг – честота, аспекти, които ще бъдат наблюдавани

-Разходи: Общ контекст на проверката и специфични правила

-Проверка на място

Участие в обучението на бенефициенти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИПС “Черноморски басейн 2014-2020”