В рамките на проект BioLearn Федерация Зелени Балкани организира семинар на тема: „Тълкуване на специфични знания за местните общности в защитени зони: Опит в областта на проекта BioLearn“. Поради преобладаващата епидемиологична ситуация срещата се проведе на 19 и 20 ноември 2020 г. чрез телеконференция, и в нея участваха изтъкнати учени, преподаватели и експерти в различни области, свързани с управлението и опазването на околната среда и отпадъците, НПО и др.

Проектът „BioLearn BSB142 -Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн” е насочен към ограничаване на замърсяването на влажните зони чрез образователни, информационни и обучителни дейности. Във фокуса попадат ключови влажни зони от крайбрежието на Турция, Гърция, Грузия, Украйна и не на последно място България. Разположени на миграционни пътища или места за зимуване на редки и защитени водолюбиви птици, тези водни обекти са ключови за опазването на птиците. В същото време често тези места са заплашени от замърсяване от различен тип в резултат на човешка дейност. В тази връзка правителствени и неправителствени организации от изброените страни обединяват усилията си за справяне с този мащабен проблем, за чието решаване са нужни продължителни и координирани усилия.

Основната цел на семинара бе да се обмени информация, опит и знания относно текущото състояние на влажните зони, както и начините за популяризиране стойността и значението на биологичното разнообразие и разбиране на проблемите на опазването на околната среда чрез информация и образование.

Форумът бе на английски език, но хора с други езици в мрежата също бяха добре дошли.

По време на първия ден бяха изнесени доклади от известни учени и еколози за състоянието, проблемите и бъдещето на редица Рамсарски места и защитени зони на „Натура-2000“, като Поморийското езеро, Пода, Атанасовското езеро и Екопарк за биологично разнообразие и алтернативен туризъм „Вая“-България, Еврос  Делта-Гърция, Дунавската делта-Украйна.

Основателят и ръководител на Фондация Виа Понтика Ина Агафонова в своя доклад представи подобряването на капацитета за опазване на околната среда, устойчивото използване и управление на общите природни ресурси чрез инвестиционни дейности в езерото Вая и създаването на туристически обект за устойчиво развитие на туризма в региона, а именно Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм “Вая” .

Фондация Виа Понтика, като НПО координатор на Програмата за комуникация, изграждане на капацитет, обучение, публичност и повишаване на осведомеността на Рамсарската комвенция (The Ramsar Convention’s Programme on communication, capacity building, education, participation and awareness (CEPA), организира редица събития през годината. При работата си със заитересованите страни, екипът на Екопарка се води от текущата програма (2016-2024 г). Тя е разработена във връзка с четвъртия стратегически план на Конвенцията. Насърчаването на екосистемните функции и услуги и подпомагането на договарящите страни с висококачествени насоки за разумно управление на влажните зони са от основно значение за Рамсарската конвенция. Конвенцията разглежда комуникацията, изграждането на капацитет, образованието, участието и осведомеността като важни инструменти в подкрепа на изпълнението на стратегическия план.

Докладите предизвикаха жив интерес и редица участници направиха изказвания с коментари, задаваха въпроси и се чуха мненията на представители на частния сектор и други заинтересовани страни.

Вторият ден бе посветен на презентации от всички партньори в проекта относно обучението на млади хора и организиране на кампании за повишаване на обществената осведоменост.

Семинарът завърши с обсъждане на работата по изготвянето на Наръчника за най-добри образователни и обучителни практики.

Екопарк ВАЯ – Представяне 2020, като инструмент на ПРОГРАМАТА RAMSAR CEPA

Фондация Виа Понтика представи Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм “Вая” на форум, организиран от Федерация Зелени Балкани