Червеногърбата сврачка е дребна хищна птица от семейство Сврачкови (Laniidae), разред Врабчоподобни (Passeriformes).

 

Описание

Червеногърбата сврачка е с дължина на тялото 16-18 см. Размах на крилата: 24 – 27 см. Има добре изразен полов диморфизъм, мъжката е доста ярко оцветена, докато женската е с маскировъчно кафяво, изпъстрено с черни петънца оперение. Мъжките са с ръждивокафяв гръб и светъл корем, главата е сива с широка черна презочна ивица.

Оперението на женските и младите е сходно: коремът е светъл с люсповидни петна, главата е сивокафява, гърбът и крилата отгоре са кафяви, като при младите те имат по тъмни петна и щрихи. Краката са черни. Човката е силна и с леко завита надолу горна половина, с черен цвят, притежаваща характерния за семейството зъбовиден ръб в края си.

Разпространение и местообитание

Това е най-широкоразпространеният вид сврачка в Европа като гнездовият й ареал обхваща почти цяла Европа, Турция, Кавказ, Северен Иран и Западен Сибир. Зимува в Южна и Югоизточна Африка.

Обитава открити пространства с разпръснати храсти и ниски дървета, които използва за укритие и гнездене, както и по време на лов. Предпочита терени със слаб наклон и особено южните склонове на хълмове и възвишения в близост до реки и езера/язовири.

Широко разпространен вид в България, където се среща само в размножителния период, като първите птици се появяват в началото на май и отлитат към Африка в края на август и началото на септември.

Хранене

Може  да бъде определена като хищник, защото се храни често с животни, сходни на нея самата по размер, като дребни птици, дребни видове синигери, млади врабчета, мишки, земеровки, гущери, дребни змии, дребни жаби, тритони, едри насекоми, попови прасета, скакалци и др.Търси жертвите си от върха на храст, жица, стълб и др. след което ги улавя в полет или сграбчвайки ги на земята.Често складира храна като “забива” насекоми на бодли на храсти и така ги консервира в продължение на няколко дни.

Гнездене

Гнездовият сезон за червеногърбата сврачка започва в средата на май като най-късно в края на юни женската снася между 3 и 9 яйца. Гнездата са най-често в ниските части на бодливи храсти, но понякога и на леснодостъпни места по ниските клони на дърветата. Гнездото е построено от тънки клончета, листа, треви, пера и др. материали. Често гнездата са “украсени” с цветна хартия, плат или конци. Яйцата са с разнообразна форма и цвят и тежат средно около 3 гр.

Малките се излюпват на 14-тия ден от полагането на яйцата и биват хранени от двамата родители още 15 дни преди да излетят от гнездата си. Често кукувицата снася яйцата си в гнездата на този вид.

Природозащитен статус

Незастрашен. Червеногърбата сврачка е един от основните насекомоядни видове в откритите селскостопански територии, което определя голямата полезност на вида по отношение на контролиране на числеността на насекомите и поради което е защитена от българското законодателство.

Червеногърба сврачка (Lanius collurio)