Описание

Дължина на тялото: 22 – 28 см. Размах на крилата: 56 – 65 см. Тегло:50-75 г. Продължителност на живота: 17 г. Главата, шията, гърдите и коремът са тъмносиви до черни и контрастират на гърба, кръста, горната страна на крилата и опашката,които са сиви. Долната страна на крилата също е изцяло сива, за разлика от белокрилата рибарка, която е с черни подкрилия и бели махови пера. Младите на двата вида се различават по цвета на кръста, при черната рибарка той е сив, докато при белокрилата рибарка е бял.

Разпространение и местообитание

Холарктичен вид, обитаващ Европа и Азия от Франция и Южна Испания до ез. Байкал и Северна Америка – между 60° и 40° с. ш. Мигриращ вид, зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември. Черната  рибарка мигрира до късно през май, като в средата на месеца все още се наблюдава интензивен прелет. Тогава се среща в много от езерата покрай Черноморското крайбрежие, но това не може да се приеме за гнездене. По време на миграцията се среща по водоемите в цялата страна, като ятата понякога наброяват стотици птици.

Обитава сладководни водоеми (блата, езера, рибарници), гъсто обрасли с плаваща водна растителност.

В  България е гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Има изолирани гнездови находища по поречието на р. Дунав и в Дунавската равнина. Потенциал за гнездене имат и някои рибарници във вътрешността. През размножителния период е регистриран по Черноморското крайбрежие, Тракийската низина и Софийското поле. Черната  рибарка мигрира до късно през май, като в средата на месеца все още се наблюдава интензивен прелет. Тогава се среща в много от езерата покрай Черноморското крайбрежие, но това не може да се приеме за гнездене. По време на миграцията се среща по водоемите в цялата страна, като ятата понякога наброяват стотици птици.

Хранене

Храни се с насекоми, ракообразни, дребни рибки и земноводни.

Гнездене

Мъти в колонии, рядко единично. Гнездото се разполага върху листата на плаваща растителност, по рядко на туфи от тръстика. Снасянето на яйцата (обикновено 3 яйца ) е в края на май – до средата на юни. Мътят и двете птици около 21 дни.Малките се появяват най-често към края на юни. Гнездобегълци. Започват да летят след 21-25 дни. Полова зрелост настъпва не по-рано от втората година.

Природозащитен статус

В  България: критично застрашен. Защитен вид по Закона за биологичното разнообразие

 

 

 

Черна рибарка (Chlidonias niger)