Международният ден на птиците се празнува по целия свят от 1906 г. Решението за обявяването му за специална дата е прието на 6 декември 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици. Това е една от първите природозащитни дати в международния календар от глобални събития, чрез която хората заявяват своята загриженост за опазването и съхранението на дивата природа на планетата ни.

 

 

България е на второ място в Европа по многообразие на видове птици, а тяхното опознаване е най-вълнуващо и запомнящо се сред местообитанията им. 70% от всички видове птици в Европа могат да се видят и у нас – 409 вида. 14 от тях са световно застрашени. От 38 вида грабливи птици, които населяват Европа, 36 се срещат у нас.

 

 

Над българското Черноморско крайбрежие минава вторият по значимост миграционен път в Европа – Виа Понтика– една от големите въздушни магистрали на мигриращи птици от цяла Европа.

 

 

Край Бургаското езеро гнездят 254 вида птици, 71 от които са включени в Червената книга на България. Особено многобройни са пеликаноподобните, гъскоподобните, щъркелоподобни и чапловите птици. Бургаското езеро е особено важно като място за почивка по време на прелет за къдроглавия и розовия пеликан, малкия корморан. Като мигриращ вид в района е установен и световно застрашеният ливаден дърдавец.

 

 

Бургаското езеро е единственото място в България където се концентрира до 7% от черноморската популация на тръноопашатата потапница. През зимата са наблюдавани и световно застрашените къдроглав пеликан и червеногуша гъска. Езерото е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за опазването на гнездящия тук малък воден бик.То осигурява подходящи местообитания за 89 вида птици, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 80 са вписани също в приложение I на Директива 79/409 на ЕС.

 

 

На нашето Черноморие  се намира защитената местност „Пода“, която е мястото с най-много птици на квадратен километър – 269 вида на 1 кв. км.

 


Национален парк „Централен Балкан” е дом за 220 вида птици, от които 123 вида се срещат през размножителния период.  Заради птичето си богатство и стабилния природозащитен статус  през 1997 г. цялата територия на Парка е обявена за Орнитологично важно място.

 

 

„Централен Балкан” е с приоритетно значение за опазването на застрашени видове с европейска природозащитна значимосте (SPEC) – 56 вида, а 121 вида са оценени в Червения списък на IUCN. В Бонската конвенция, отговаряща за опазването на мигриращите видове животни, попадат 29 вида. От обитателите на Парка в Червената книга на България са включени 40 вида, а 120 вида са защитени по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

 

1 април е международният ден на птиците