Всички зависим от оцеляването на пчелите!

 

Пчелите и други опрашители, като пеперуди, прилепи и колибри, са все по-застрашени от човешките дейности. Опрашването обаче е основен процес за оцеляване на нашите екосистеми. Близо 90% от дивите цъфтящи растителни видове в света зависят изцяло или поне отчасти от опрашването на животните, заедно с повече от 75% от хранителните култури в света и 35% от световната земеделска земя. Опрашителите не само допринасят пряко за продоволствената сигурност, но и са от ключово значение за запазването на биоразнообразието.

За да повиши осведомеността за значението на опрашителите, заплахите, с които се сблъскват и техния принос за устойчивото развитие, ООН определи 20 май за Световния ден на пчелите.

Темата за Световния ден на пчелите 2020 е „Спасете пчелите“!

Целта е да се засилят мерките, насочени към защита на пчелите и други опрашители, които биха допринесли значително за решаването на проблеми, свързани с глобалното предлагане на храни и премахване на глада в развиващите се страни.

Всички ние зависим от опрашителите и следователно е изключително важно да следим за техния упадък и да спираме загубата на биологичното разнообразие.

Пчелата участва в битката!

Неотдавнашната пандемия COVID-19 оказа неоспоримо въздействие върху пчеларския сектор, като се отрази върху производството, пазара и вследствие на това, върху поминъка на пчеларите.

Тази година Световният ден на пчелите ще се съсредоточи върху пчелното производство и добрите практики, възприети от пчеларите, за да подкрепят поминъка си и да доставят продукти с високо качество.

Пчелите са застрашени. Настоящите проценти на изчезване на видове са 100 до 1000 пъти по-високи от нормалните поради човешкото въздействие. Близо до 35 процента от безгръбначните опрашители, особено пчелите и пеперудите и около 17 процента от опрашителите- гръбначни животни, като прилепи, са изправени пред изчезване в световен мащаб.

Ако тази тенденция се запази, хранителните култури, като плодове, ядки и много зеленчукови култури, ще се заменят все по-често с основни култури като ориз, царевица и картофи, което в крайна сметка ще доведе до небалансирана диета.

Интензивните селскостопански практики, промяната в използването на земята, моноплодирането, пестицидите и по-високите температури, свързани с изменението на климата, представляват проблеми за пчелните популации и в крайна сметка за качеството на храната, която отглеждаме.

Признавайки измеренията на кризата за опрашване и нейните връзки с биоразнообразието и човешкия поминък, Конвенцията за биологичното разнообразие направи опазването и устойчивото използване на опрашителите приоритет. През 2000 г. на Петата конференция на страните (COP V) беше създадена Международната инициатива за опрашване (IPI) като международна инициатива за насърчаване на устойчивото използване на опрашителите в селското стопанство и свързаните с тях екосистеми. Основните й цели са наблюдение на спада на опрашителите, справяне с липсата на таксономична информация за опрашителите, оценка на икономическата стойност на опрашването и икономическото въздействие от намаляването на услугите за опрашване и защита на разнообразието от опрашители.

Наред с координацията на Международната инициатива за опрашване (IPI), ФАО предоставя и техническа помощ на страните по въпроси, вариращи от развъждане на пчели-майки и изкуствено осеменяване до устойчиви решения за производство на мед и експорт.

Какво повече можем да направим?

 

 

Индивидуално:

-засаждане на разнообразен набор от местни растения, които цъфтят в различно време на годината;
-купуване на суров мед от местни фермери;
– закупуване на продукти от устойчиви селскостопански практики;
-избягване на пестициди, фунгициди или хербициди в нашите градини;
– защита на дивите пчелни колонии, когато е възможно;
-спонсориране на кошер;
-направа на чешма за пчелна вода, като оставите купа за вода навън;
-подпомагане на поддържането на горските екосистеми;
-повишаване на осведомеността около нас чрез споделяне на тази информация в нашите общности и мрежи;

Упадъкът на пчелите засяга всички нас!

 

Като пчелари или земеделски производители:

-намаляване или промяна на употребата на пестициди;
-възможно най-голямо разнообразяване на културите и / или засаждане на атрактивни култури около полето;
-създаване на живи плетове.

 

Като правителства и ръководители на вземане на решения:

-засилване на участието на местните общности във вземането на решения, по-специално на местните хора, които познават и зачитат екосистемите и биоразнообразието;
-прилагане на стратегически мерки, включително парични стимули за подпомагане на промяната;
-засилване на сътрудничеството между национални и международни организации, организации и академични и изследователски мрежи за наблюдение и оценка на услугите за опрашване.

 

un.org

20 май-Световният ден на пчелите 2020