21-ят Европейски форум за екоиновации  се провежда в София на 5-6 февруари 2018 г. Това събитие се организира съвместно от Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия и Министерството на околната среда и водите на Република България.

Представител на Фондация Виа Понтика на 21-я Европейски форум за екоиновации е Председателят и основател на Виа Понтика г-жа Ина Агафонова.

Форумът разглежда екологични иновационни решения за подобряване на качеството на въздуха. Той събира компании и публични органи, които вече са успели да разработят и внедрят ефективни нови технологии или иновативни модели на бизнес и управление с онези, които търсят такива решения и практики.

По-специално  се  обръща внимание  на  замърсяването  на  въздуха,  произтичащо  от използването на различни източници на електрическа енергия,  транспорта  и  селското  стопанство.  Акцент  в  дискусиите  се поставя също и върху осигуряването на финансиране за екологични иновационни решения.

Чистият въздух е от съществено значение за здравословния живот. През последните десетилетия е  постигнат  голям  напредък  за намаляване  на  замърсяването  на  въздуха  в  Европа,  но  е необходимо да се направи повече, тъй като лошото качество на въздуха остава водеща причина за  преждевременна  смърт  в  Европейския  съюз;  а  икономическите  разходи,  свързани  със замърсяването на въздуха възлизат на над 20 милиарда евро годишно.

Европейската комисия се ангажира да работи в областта на качеството на въздуха и да намали замърсяването на въздуха до нива, които не представляват риск за човешкото здраве и околната среда. Справянето със замърсяването на въздуха обаче е сложно и системно предизвикателство, което изисква съгласувани действия между обществените участници и икономическите сектори. Усилията, предприети от правителствата, градовете и бизнеса за прилагане на директивите за качеството  на  атмосферния  въздух  все  още  могат  да  бъдат  значително  засилени  чрез използването  на  нови  иновационни  решения,  като  модерни  технологии  за  отопление  на домакинствата, изпълнение на стратегически планове за градска мобилност или новаторски начини за намаляване на замърсяването от земеделските практики.

За да подкрепим това, трябва да продължим да стимулираме екологичните иновации в тази област,  така  че  да  бъдат  създадени,  по-достъпни,  приложими  и  икономически ефективни продукти, услуги и модели, които да бъдат тествани и широко разпространени в европейските страни.

21-ви Европейски форум по екоиновации