Фондация Виа Понтика участва в среща по мярка 5 от Морската стратегия на Република България

Основна схема на повърхностните морски течения и основни наземни източници и горещи точки на морското замърсяване в Черноморския регион

 

На 5 юни  2019 г., Световния ден на околната среда, Басейнова дирекция „Черноморски район“ на Министерство на околната среда и водите организира Информационна среща за повишаване на осведомеността по отношение на последствията върху морската околна среда, причинени от морските отпадъци в хотел „Черно море“ Варна.

В нея взеха участие освен експерти от ИО-БАН, МОСВ, СНЦ “Зелени балкани“ и Фондация Виа Понтика и представители на бизнес сектора, както и на широката общественост.

Координаторът на проекта „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно мореRedMarLitter Ана Янчева, от Фондация Виа Понтика, представи напредъка и очакваните резултати по действията, предприети от Фондация Виа Понтика съвместно с партньора Община Бургас, касаещи Мярка 5 от Морската стратегия на Република България. Тя съобщи, че успоредно с основните дейности по проекта, в подкрепа на провежданата целенасочена политика за намаляване замърсяването на Черно море и крайбрежните райони, партньорите Фондация Виа Понтика и Община Бургас регулярно организират провеждане на образователни кампании и семинари  за деца, ученици, студенти и широката общественост, кампании за насърчаване и популяризиране на дейностите по превенция на замърсяването и за почистване на плажните / бреговите ивици чрез участие на доброволци и изготвяне на информационни материали (постери, брошури, листовки и др.) и клипове за разпространение чрез уебсайтoвете redmarlitter.eu, viapontica.org и средствата за масова информация.

Мярка No 5 касае координирано организиране / подкрепа на провеждането на годишни кампании за повишаване на осведомеността на бизнес сектора (търговци, плажни концесионери, потребители на плажни услуги, рибари и т.н.) и обществеността (туристи, студенти, деца и т.н.), по отношение на последствията върху морската околна среда, причинени от морските отпадъци, както и необходимостта от тяхното рециклиране.

СНЦ “Зелени балкани“  представи  проекта „Подкрепа за прилагането на РДМС в Черно море чрез създаване на регионална система за мониторинг на китоподобните (Д1) и мониторинг на шума (Д11) за постигане на ДЕС“ – CeNoBS,започнал в началото на тази година и обединил усилията на партньори от България, Монако, Румъния, Украйна и Турция.

Институт по океанология към Българска академия на науките (ИО-БАН) съобщи резултатите и предстоящите задачи, стоящи пред проект „Прилагане на законодателството за опазване на околната среда в прилежащите зони на морските пристанища с помощта на иновативни инструменти за обучение“ – ECOPORTIL, който е на път да приключи месец октомври тази година. Водещ партньор на проекта е Технологичния образователен институт на Епир, Гърция, а партньори са : ДП „Пристанищна инфраструктура“, България, Университет на Егейско море – Научно звено, Гърция, Национален институт по метеорология и хидрология – Българска академия на науките, България, Морски институт на Източното Средиземноморие, Кипър и Институт по транспорта, Албания.

По проектът ANEMONE – “Оценка на уязвимостта на екосистемата на Черно море към натиск от човешки дейности“ , по който работят Национален институт за морски изследвания и развитие “Григоре Антипа”, Румъния – координатор на проекта, НПО Mare Nostrum, Румъния, Институт по океанология – БАН, България, Съвет за научни и технологични изследвания на Турция – Изследователски център Мармара, Турска морска научна фондация,Турция и Украински научен център по екология на морето Украйна, бе поднесена информация за целите и дейностите му.

Темите предизвикаха много коментари и станаха причина за гореща дискусия по повишаването на осведомеността и насърчаването на действия за опазване на Черно море.

Прессъобщение: Опасният спад в природата е „безпрецедентен“; изчезването на видовете „се ускорява“

 

Настоящият глобален отговор е недостатъчен;
„Трансформационни промени“ са необходими за възстановяване и защита на природата;
Може да се преодолее противопоставянето на капиталовложения и общественото благо;
Най-изчерпателна оценка от този вид;
1 000 000 вида застрашени от изчезване.

 

Природата намалява в световен мащаб с безпрецедентни в човешката история темпове – и скоростта на изчезване на видовете се ускорява, като сериозното въздействие върху хората по света вече е повече от вероятно, предупреждава знаковият нов доклад от Междуправителствената научно-политическа платформа за биоразнообразието и екосистемните услуги (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), резюмето на което бе одобрено на седмата сесия на пленарната сесия на IPBES, която се проведе миналата седмица (29 април – 4 май) в Париж.

„Преобладаващите доказателства за глобалната оценка на IPBES, със широк спектър от различни области на познание, представляват невъобразима картина“, заяви председателят на IPBES сър Робърт Уотсън. „Здравето на екосистемите, от което ние и всички други видове зависим, се влошава по-бързо от всякога. Ние подкопаваме самите основи на нашите икономики, поминък, продоволствена сигурност, здраве и качество на живот в световен мащаб.“

„Докладът ни казва също, че не е твърде късно да се направи разлика, но само ако започнем сега на всяко ниво от местно до глобално,“ каза той. „Чрез„ трансформативна промяна ”природата все още може да бъде запазена, реставрирана и използвана по устойчив начин – това е също така ключ към постигането на повечето други глобални цели. Под промяна на трансформацията имаме предвид фундаментална, цялостна реорганизация на технологични, икономически и социални фактори, включително парадигми, цели и ценности. “

„Държавите-членки на Пленарната сесия на IPBES вече признаха, че по своята същност трансформативните промени могат да очакват опозиция от страна на тези, които имат интереси в статуквото, но също така, че подобна опозиция може да бъде преодоляна от по-широката общественост“, каза Уотсън.

Глобалният доклад за оценка на биоразнообразието и екосистемните услуги на IPBES е най-изчерпателният и завършен досега. Това е първият междуправителствен доклад по рода си и се основава на забележителната оценка на хилядолетието за екосистемите от 2005 г., въвеждащ новаторски начини за оценка на доказателствата.

Събран от 145 експертни автори от 50 страни през последните три години, с входящи данни от други 310 автори, докладът оценява промените през последните пет десетилетия, като предоставя цялостна картина на връзката между пътищата за икономическо развитие и тяхното въздействие върху природата. Той предлага и редица възможни сценарии за следващите десетилетия.

Въз основа на систематичния преглед на около 15 000 научни и правителствени източника, докладът също съобщава (за първи път в този мащаб) за предаваните с поколенията местни знания, по-специално за решаване на въпроси, свързани с коренното население и местните общности.

„Биоразнообразието и приносът на природата към хората са нашето общо наследство и най-важната„ поддържаща мрежа “на човечеството. Но нашата защитна мрежа е почти разкъсвана ”, каза проф. Сандра Диаз (Аржентина), която председателства съвместно оценката с проф. Йозеф Сетеле (Германия) и проф. Едуардо Брондицио (Бразилия и САЩ). „Разнообразието в рамките на видовете, между видовете и екосистемите, както и много фундаментални приноси, които извличаме от природата, намаляват бързо, въпреки че все още имаме средства да осигурим устойчиво бъдеще за хората и планетата.“

Докладът установява, че около 1 милион животински и растителни вида са застрашени от изчезване, много в рамките на десетилетия, повече от всякога в човешката история.

Средната популация на местните видове в повечето основни местообитания на земята е спаднало с поне 20%, най-вече от 1900 г. насам. Повече от 40% от видовете земноводни, почти 33% от коралите формиращи рифовете и повече от една трета от всички морски бозайници са застрашени. Картината е по-малко ясна за видовете насекоми, но наличните доказателства подкрепят предварителна оценка, че 10% са застрашени. От 16-ти век най-малко 680 гръбначни животни са изчезнали и повече от 9% от всички домашни породи бозайници, използвани за храна и селско стопанство, са изчезнали до 2016 г., като най-малко 1 000 и повече породи все още продължават да са застрашени.

„Екосистемите, видовете, дивите популации, местните сортове и породите домашни растения и животни се свиват, влошават или изчезват. Съществената, взаимосвързана мрежа от живот на Земята става все по-малка и все по-разкъсана, ”каза проф. Сеттеле. „Тази загуба е пряк резултат от човешката дейност и представлява пряка заплаха за човешкото благосъстояние във всички региони на света.“

За да се повиши релевантността на доклада, авторите на оценката са класирали за първи път в този мащаб и на базата на задълбочен анализ на наличните доказателства, петте директни фактора за промяна в природата с най-големи относителни глобални въздействия досега. Тези виновници са в низходящ ред: (1) промени в използването на земята и морето; (2) пряка експлоатация на организми; (3) изменение на климата; (4) замърсяване и (5) инвазивни чужди видове.

Докладът отбелязва, че от 1980 г. насам емисиите на парникови газове са се удвоили, повишавайки средните глобални температури с поне 0,7 градуса по Целзий – с изменението на климата, което вече оказва влияние върху природата от нивото на екосистемите до това на генетиката – очаква се въздействието да се увеличи през следващите десетилетия, а в някои случаи, да надхвърли въздействието на промяната в използването на земята и морето и другите фактори.

Въпреки постигнатия напредък в опазването на природата и прилагането на политики, докладът също така констатира, че глобалните цели за опазване и устойчиво използване на природата и постигане на устойчивост не могат да бъдат удовлетворени от настоящите тенденции, а целите за 2030 г. и след това могат да бъдат постигнати единствено чрез промени в икономиката, социалната сфера, политически и технологични фактори. Като се има предвид добрият напредък по компонентите само на четири от 20-те цели за биоразнообразие от Аичи, вероятно е повечето от тях да бъдат пропуснати до крайния срок през 2020 г. Сегашните негативни тенденции в биоразнообразието и екосистемите ще подкопаят напредъка към 80% (35 от 44) от оценените цели на Целите на устойчивото развитие, свързани с бедността, глада, здравето, водата, градовете, климата, океаните и земята (ЦУР 1, 2, 3, 6, 11, 13, 14 и 15). Затова загубата на биоразнообразие се оказва не само екологичен въпрос, но също така и въпрос на развитие, икономика, сигурност, социален и морален въпрос.

„За да разберем по-добре и, което е по-важно, да се справим с основните причини за увреждането на биологичното разнообразие и приноса на природата към хората, ние трябва да разберем историята и глобалната взаимосвързаност на сложните демографски и икономически непреки движещи сили на промяната, както и социалните ценности,които ги подкрепят ”, каза проф. Брондицио. „Ключовите непреки двигатели включват увеличаване на населението и потребление на глава от населението; технологични иновации, които в някои случаи са намалели и в други случаи са увеличили вредите за природата; и, критичнопогледнато – някои въпроси на управлението и отчетността. Появява се модел на глобална взаимосвързаност и „телекомуникация“ – добиването и производството на ресурси често се извършват в една част на света, за да задоволят нуждите на отдалечени потребители в други региони.“

Други значими констатации на доклада включват:

*  Три четвърти от земната среда и около 66% от морската среда са значително променени от човешките действия. Средно тези тенденции са били по-малко тежки или избягвани в райони, държани или управлявани от коренните народи и местните общности.
* Повече от една трета от земната повърхност на света и почти 75% от ресурсите на сладководни ресурси сега са посветени на производството на зърнени култури или домашни животни.
*Стойността на производството на селскостопански култури се е увеличила с около 300% от 1970 г. насам, добивът на суров дървен материал е нараснал с 45% и приблизително 60 милиарда тона възобновяеми и невъзобновяеми ресурси вече се добиват в световен мащаб всяка година – като почти се удвоява призводството от 1980 година.

*Деградацията на земята е намалила производителността на 23% от глобалната земна повърхност, годишно, в световн мащаб, култури на стойност около 577 милиарда щатски долара са изложени на риск поради загуба на опрашители и 100-300 милиона души са изложени на повишен риск от наводнения и урагани поради загуба на крайбрежни местообитания и защита.
*През 2015 г. 33% от морските рибни запаси са били добивани на неустойчиви нива; 60% са били максимално устойчиви, като само 7% са събрани на нива, по-ниски от тези, които могат да се ловят устойчиво.
*Градските райони са се увеличили повече от два пъти от 1992 г. насам.

*Пластмасовите замърсявания са се увеличили десетократно от 1980 г. насам, 300-400 милиона тона тежки метали, разтворители, токсични утайки и други отпадъци от промишлени съоръжения се изхвърлят годишно в световните води, а торовете, навлизащи в крайбрежните екосистеми, са произвели повече от 400 мъртви зони в океана на обща площ повече от 245 000 km2 (591-595) – площ по-голяма от тази на Обединеното кралство.
*Отрицателните тенденции в природата ще продължат до 2050 г. и след това във всички сценарии на политиката, разгледани в доклада, с изключение на тези, които включват трансформираща промяна – поради предвижданите въздействия от увеличаването на промените в земеползването, експлоатацията на организмите и изменението на климата, въпреки значителните различия между регионите.

Докладът представя и широк спектър от илюстративни действия за устойчивост и пътища за постигането им в и между секторите като селското стопанство, горското стопанство, морските системи, сладководните системи, градските райони, енергетиката, финансите и много други. В него се подчертава значението на, наред с другото, приемането на интегрирани управленски и междусекторни подходи, които отчитат компромисите с производството на храни и енергия, инфраструктурата, управлението на сладководните и крайбрежни води и опазването на биологичното разнообразие.

Като ключов елемент на по-устойчивите бъдещи политики се посочва и еволюцията на глобалните финансови и икономически системи за изграждане на устойчива глобална икономика, като се избягва сегашната ограничена парадигма на икономически растеж.

„IPBES представя авторитетната наука, знания и политически възможности на вземащите решения за тяхното разглеждане“, каза изпълнителният секретар на IPBES, д-р Ан Ларигаудери. „Благодарим на стотиците експерти от цял свят, които доброволно изразходваха своето време и знания, за да помогнат за справяне със загубата на видовете, екосистемите и генетичното разнообразие – една наистина глобална и генерационна заплаха за човешкото благосъстояние.“

The IPBES Media Team

Международният съюз за опазване на природата(IUCN) подкрепя глобалната Харта срещу замърсяването на океаните с пластмаса

 

На неотдавнашната среща на високо равнище на защитници на природата Nature Champions Summit в Канада, IUCN подписа подкрепената от Канада Харта срещу замърсяването на океаните с пластмаса. Този план от пет части символизира глобалния ангажимент на най-високо равнище за преосмисляне на връзката на света с пластмасите и пренасочване на икономиките към нулеви пластмасови отпадъци.

Хартата срещу замърсяването на океаните с пластмаса- Ocean Plastics Charter , подкрепена от Канада и одобрена от Европейския съюз, Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство на срещата на върха на Г-7 миналата година, е знаменателно споразумение, което очертава конкретни стъпки за изкореняване на пластмасовото замърсяване. Хартата признава необходимостта от спешни действия от всички сектори на обществото за преодоляване и предотвратяване на широкомащабните опустошителни въздействия на морските отпадъци върху здравето и устойчивостта на нашите океани, морета и крайбрежни общности.

Хартата осигурява рамка за предотвратяване на лошо управление на пластмасовите отпадъци и гарантира, че пластмасите трябва да бъдат възстановявани и могат да бъдат използвани повторно или рециклирани. В нея също така се подчертава значението на това да не се третира пластмасата като продукт за еднократна употреба, а да включва рециклиране като се цели намаляване на ненужната употреба на пластмаси и свързаните с тях отпадъци.
Освен IUCN, Хартата вече е подписана от повече от 20 страни и над 50 компании и организации по целия свят.

„Това е знак, че в целия свят набира инерция желанието за справяне с пластмасовото замърсяване. Хартата е в съответствие с глобалната програма „Затвори пластмасовата чешма“ на IUCN, която се застъпва за подхода на управление на жизнения цикъл на пластмасите. Утвърждаването на Хартата допринася за тази работа и ще позволи на IUCN да надгради установените партньорства и да насърчи нови сътрудничества за справяне с проблема с пластмасите ”, каза Кириак Сендашонга (Cyriaque Sendashonga), глобален директор на IUCN Policy Policy и Program Group, след като присъства на срещата на високо равнище на защитниците на природата в Монреал.

iucn.org

Отбелязване на Европейската зелена седмица 2019 в Бургас

 

 

 

 

 

Европейската зелена седмица е най-голямото ежегодно европейско събитие относно политиката за околната среда, което привлича участници от правителствените среди, промишлеността, неправителствените организации, научните среди и медиите за осъществяване на уникален обмен на идеи и най-добри практики, както и мотивиране на гражданите да се включат в природозащитните акции на ЕС и да направят своя собствен принос.

За отбелязване на Европейската зелена седмица 2019 в рамките на съвместна инициатива на Европейската комисия, Фондация Виа Понтика в партньорство с Община Бургас, РИОСВ-Бургас, Проект Булеварт и Община Камено избра да събере ученици, гости и граждани в Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“.

Събитието се проведе на 30 май 2019 г. и включи:

1/ Отворени врати – Посещение на депото за отпадъци „Братово – запад“ и открита лекция от експерт – сепариране на количества отпадъци, съхранение на опасни и специфични отпадъци, представяне на площадки за рециклиране и инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци.

2/ Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“

а/Ти можеш ли да компостираш?- запознаване с тази екосъобразна практика, чрез която хората могат да превърнат хранителни и биологични отпадъци в хумус, като по този начин окажат помощ на природата.

б/ Подари ми цвете!- Инициатива за улавяне на усмивки

в/ Състезание за разделно събиране на отпадъци

г/ Викторина на тема „Околна среда“

Децата обогатиха знанията си по екология и искрено се забавляваха сред красивата флора и фауна на Екопарк „Вая“.

Събитието уважиха г-жа Руска Бояджиева – зам.- кмет по европейски политики и околна среда, г-н Павлин Михов – директор на Дирекция Околна среда  -Община Бургас, г-жа Даниела Алексиева – Иновационни системи – Бургас и експерти от Община Бургас.

Председателят на Комисията по околната среда и водите в 44 НС Ивелина Василева и зам.-областният управител проф. Севдалина Турманова изпратиха поздравителни адреси за старта на събитието.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимки: Венелин Тодоров и Ваня Янчева

Участие в обучението на бенефициенти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИПС “Черноморски басейн 2014-2020”

 

Екип на Фондация Виа Понтика, участващ в управлението на проект „Иновативни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в  крайбрежните райони на Черно море “, приоритет  2.2. „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на  морските отпадъци“ по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“  и партньорите от Община Бургас взеха участие в обучението на бенефициенти по първата покана за представяне на предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИПС Черноморски басейн 2014-2020. Събитието се проведе на 22 май 2019 г. в хотел Черно море, Варна.

Обучителната сесия имаше за цел да повиши капацитета на бенефициентите с цел осигуряване на гладко и коректно изпълнение на финансираните проекти, да представи основни правила и регулации свързани с правилното и акуратно отчитане на дейностите и използваните ресурси, да сподели практически примери и казуси от предходния програмен период и други реализирани проекти за избягване на грешки и нарушения и подобряване на средата за работа.

Разгледани бяха следните теми:

-Преглед на общите правила за изпълнение на проекта

-Създаване на система и процедури по Контрол на първо ниво (FLC) и правила за осигуряване на национално съфинансиране

-Докладване: напредък, междинни и окончателни доклади – -вътрешна и външна комуникация чрез Експресна поща – правила за информация и видимост

-Промени (чрез уведомление или допълнение) към договора за безвъзмездна помощ

-Вътрешен мониторинг на проекта. Външен мониторинг – честота, аспекти, които ще бъдат наблюдавани

-Разходи: Общ контекст на проверката и специфични правила

-Проверка на място

На Световния ден на пчелите: Slow Food Europe e част от действията за спасяване на пчелите

По време на Световния ден на пчелите, пчеларите в Европа се опасяват, че държавите-членки ще подкопаят забраната за убийците на пчелите-неоникотиноиди, като отварят вратата за подобни вредни пестициди. Slow Food Europe е част от общоевропейско действие за търсене на пчелоустойчиви стандарти за пестициди в Европа.
Около 75% от световните хранителни култури разчитат на опрашването на животни. Според ФАО (Организация за прехрана и земеделие, ООН) днешните видове се сблъскват със 100 до 1 000 пъти по-високи от нормалните стойности поради човешки въздействия. Въвеждането на пестициди изпрати равновесието между селското стопанство и пчелите в криза, нанасяйки вреда на нецелеви видове, оставяйки остатъци от пестициди в околната среда и хранителната верига още много години след употребата им. Неотдавнашният доклад на ФАО за биоразнообразието показа значителен спад на броя на птиците и насекомите, по-специално на пчелите и други опрашители, като посочи пестицидите като един от основните фактори.

Slow Food Europe е загрижена, че при отсъствието на строги европейски правила за безопасност, много пестициди, които убиват пчелите, ще продължат да се използват, и повече ще дойдат на пазара, което ще направи много прочутата забрана на три неоникотиноидни пестицида в Европа миналата година излишна , Slow Food Europe е сигурна, че за да спаси пчелите, ЕС трябва да забрани всички пестициди, които убиват пчелите, а не само три от тях.

Символично, по време на Световния ден на пчелите, представители на държавите-членки на ЕС се събират, за да обсъдят прилагането на стандартите за оценка на токсичността, известни като Bee Guidance Document -Ръководство за пчелите, разработен от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) през 2013 г. Въпреки това EFSA е приложил изцяло новите правила само за оценката на три неоникотиноиди (имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам), които са били забранени в ЕС през 2018 г. До днес националните правителства на ЕС не успяха да подкрепят използването на Ръководството за пчелите от 2013 г. във всички други решения за пестициди. Омбудсманът на ЕС наскоро призна, че процесът на приемане на Ръководството за пчелите е „лошо управление“, тъй като Комисията е отказала да предостави публичен достъп до позициите на държавите-членки.

Slow Food Europe активно се застъпва за пълното прилагане на документа за насочване на пчелите и е част от съвместна коалиция от организации на гражданското общество, която изисква лицата, вземащи решения, да спасят пчелите и за по-голяма прозрачност в процеса на оценка на риска. На 9 май най-скорошните съвместни действия се състояха в няколко европейски града: пчелари и екологични групи подадоха петиция, подписана от над 230 000 европейци на своите национални министри на земеделието в 7 европейски столици, с молба да подобри начина, по който ЕС тества всички нови пестициди. Местната група пчелари и активисти на Slow Food се обърнаха към Министерството на земеделието в Рим и преди срещата в Брюксел помоли италианското правителство ефективно да защити пчелите от вредни пестициди.

На Световния ден на пчелите Slow Food стартира и международна акция „Slow Bees”, която цели да повиши защитата на опрашителите и да осигури по-голям резонанс, обхват и видимост към заплахите, които пчелите и другите опрашители, растенията и биологичното разнообразие срещат днес. Световната мобилизация, която ще действа, ще бъде стартирана онлайн, използвайки хештеговете #onetreeforahive #plantoneforpollinators #slowtreesforbees.

slowfood.com

 

Нов доклад за Световния ден на пчелите рисува мрачна картина от изчезване и спад

Световен ден на пчелите: 20 май 2019 г.

 

 

Пчелите и други опрашители, като пеперуди, прилепи и колибри, са все по-застрашени от човешки дейности.

Опрашителите позволяват на растенията, включително много хранителни култури, да се размножават. Опрашителите не само допринасят пряко за продоволствената сигурност, но и са от ключово значение за опазването на биологичното разнообразие – крайъгълен камък на целите за устойчиво развитие. Те също служат като индикатори за евентуални екологични рискове, сигнализиращи за здравето на местните екосистеми.

Инвазивните насекоми, пестицидите, промените в земеползването и практиките за еднократна употреба могат да намалят наличните хранителни вещества и да представляват заплаха за пчелните семейства.

За да повиши осведомеността за значението на опрашителите, заплахите, пред които са изправени и техния принос за устойчивото развитие, ООН определи 20 май като Световен ден на пчелите.
Защо тази дата? 20 май съвпада с рождения ден на Антон Янша, който през 18-ти век е пионер на съвременните техники за пчеларство в родната си Словения и възхвалява пчелите за способността им да работят толкова упорито, като се нуждаят от толкова малко внимание.

През 2018 бе първото отбелязване на Световния ден на пчелите.

Основната цел на събитията през 2019 г. е да се популяризира значението на пчелите и другите опрашители за нашето оцеляване. Трябва да осъзнаем, че просто обявяването на Световния ден на пчелите не прави много за пчелите и други опрашители; основната работа, насочена към тяхното запазване, все още трябва да бъде предприета и Световният ден на пчелите е отлична възможност да напомни за това. Пчеларите и природозащитниците биха искали да помолят всички да помогнат за подобряване на условията за пчелите, като по този начин се подобрят условията за оцеляване на хората. Не са необходими големи стъпки; от значение е всяко действие, което улеснява съществуването на пчелите.

 

 

Всеки човек може да допринесе за запазването на пчелите и другите опрашители. Ето няколко предложения:

Отглеждайте нектарни цветя за декоративни цели на балкони, тераси и градини.
Купете мед и други продукти от кошера от най-близкия местен пчелар.
Повишавайте осведомеността на децата и подрастващите относно значението на пчелите и изразявайте подкрепа за пчеларите.
Направете ферма за опрашители на балкона, терасата или градината; можете да го направите сами или да закупите във всеки магазин за домашно обзавеждане.
Запазете старите ливади – които се отличават с по-разнообразен набор от цветя – и сейте растения, които носят нектар.
Косете тревата на ливадите само след като растенията, които носят нектар, са приключили цъфтежа.
Предложете подходящи места за земеделие за временно или постоянно заселване на пчелите, така че да имат подходящо пасище; като следствие, те ще опрашват вашите растения, които по този начин ще носят повече плодове.
Използвайте пестициди, които не увреждат пчелите и ги пръскайте при безветрено време, рано сутрин или късно през нощта, когато пчелите се оттеглят от цветовете.
Мулчирайте цъфтящи растения в овощни градини и лозя, преди да ги напръскате с пестициди, така че да не привличат пчелите, след като бъдат напръскани.

greeningtheblue.org

Международният ден на очарованието на растенията ще честват наши университети

На 18 май е Международният ден на очарованието на растенията, който учебните заведения и научните институти в България се подготвят да честват. Събитията ще се проведат не само на 18-ти, но и в други работни дни от седмицата.

Международният ден на очарованието на растенията се провежда за пети път под егидата на Европейската организация за растителна наука ( European Plant Science Organisation (EPSO), Брюксел, Белгия. Целта на това честване е да се съберат, колкото се може повече хора по света, очаровани от растенията и ентусиазирани относно значението на растителната наука за селското стопанство и устойчивото производство на питателна храна, както и за градинарството, горското стопанство и производството на растителни нехранителни продукти като хартия, дървен материал, химикали, енергия и фармацевтични продукти. Ролята на растенията в опазването на околната среда също е ключово послание.

Всеки е добре дошъл да се присъедини към тази инициатива!

В България тя се подкрепя от Агробиоинститута на Селскостопанска академия, Биологическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“, от Факултета по природни науки на Шуменския университет и от Аграрния университет в Пловдив.

На 18.05.2019 г. от 11 до 17 ч, във фоайето и градината на Биологически факултет с адрес на бул. “Драган Цанков” №8 са поканени ученици, студенти, учени и граждани. „Денят на очарованието на растенията” ще включва различни активности за деца и юноши, като изработване на апликации, засаждане на цветя и семена от различни растения, изложби на снимки, рисунки и колекция от цветни декоративни растения, както и посещения в Хербариума и Геномния център на факултета.

Онагледяващи презентации, постери и опитни постановки ще представят информация по различни теми свързани с растенията и тяхното значение. В края на деня ще се раздават награди на победителите в различните тематични конкурси на тема “Растенията като храна за хора и животни”.

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” ще открие в зала 202 Международния ден на очарованието на растенията на 16 май c програма под мотото „Никой не е по-голям от хляба“. Тя включва научен семинар „От зърното до хляба“, изложба „Минало, настояще и бъдеще на хляба, хлебните и сладкарските изделия“, награждаване на победителите от литературен конкурс „Най-вкусният хляб“ и др.

Аграрният университет в Пловдив кани всички студенти, преподаватели и служители в парка на Университета да отбележат празника на 16 май с изложби, базари, презентации и дискусии за богатството на растителния свят, за ролята на растенията в опазването на околната среда и други.

Европейска Зелена седмица 2019

 

Европейската „Зелена седмица 2019 г.“ ще се проведе от 13 до 17 май. Официалното събитие по откриването – на което ще присъстват еврокомисарят по околната среда, морските въпроси и риболова, Кармену Вела и маршалът на област Мазовия, Адам Струзик – ще се проведе в област Мазовия, във Варшава, Полша на 13.05.2019.

Конференцията на високо равнище във връзка с европейската Зелена седмица е планирана от 15 до 17 май в Брюксел. Отворена е за заинтересовани групи от природозащитници и по-широката аудитория, като също ще включва и церемонията по награждаване на „Европейската седмица за намаляване на отпадъците“ , организирана от Комитета по районите на ЕС и церемонията по награждаване на LIFE, съответно на 15 и 16 май.

Повод за дискусия

Организирана от Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия в продължение на близо 20 години и привличаща водещи фигури от цял свят, „Зелената седмица“ е най-голямото ежегодно дискусионно събитие на тема европейска политика за околната среда. То насърчава дебати между европейски, национални и местни заинтересовани групи с цел да се генерират нови идеи, които да се вложат в разработването на политики и въвеждането им.

Тези дебати поддържат растежа на общоевропейска общност от дейци, който участват в изграждането на екологична устойчивост и в споделянето на практики, както и в мотивирането на гражданите да се включат в природозащитните акции на ЕС и да направят своя собствен принос.

Темата на 2019 г.

Законите за околната среда на ЕС имат огромно влияние върху нашият живот. Те подобряват качеството на водата и въздуха, защитават природата и окуражават рециклирането. Но за да доведат наистина до промяна, те трябва да се прилагат с пълна сила.

На  27 март 2019 г. Европейската комисия публикува комплект доклади за състоянието на прилагането на законите за околната среда в Европа: Преглед на изпълнението на политиките в областта на околната среда. Европейската „Зелена седмица 2019 г.“ ще прецени откритията на този Преглед, като задава въпроси като: С какво законите за околната среда на ЕС са от полза за гражданите? Как изглежда успешното им прилагане? Защо и къде съществуват пропуски в прилагането? Как могат заинтересовани групи да поемат изпълнението на закони на ЕС? И как може ЕС да улесни всичко това, като гарантира, че гласовете на гражданите  се чуват?

Виж още:

Преглед на изпълнението на политиките в областта на околната среда — Комисията помага на държавите членки да прилагат по-ефективно европейските правила, така че да се осигури защита на гражданите и да се повиши качеството им на живот

Преглед на изпълнението на политиките за околната среда 2019 – ДОКЛАД ЗА БЪЛГАРИЯ

 

Партньорски събития

Както всяка година, европейската „Зелена седмица“ ще включва много партньорски събития организирани из цяла Европа през месеците април и май от огромно разнообразие от заинтересовани групи, включително местни власти, неправителствени организации и бизнеси. Примерите включват:

  • имитация на съдебен процес по проблем, свързан с прилагането на законодателството за околната среда, организирано от студенти в Юридическия факултет на град Лион на 26 април;
  • жива лаборатория в Гьотеборг на 08 май, която позволява на доставчици на продукти без вредно съдържание да ги представят на потенциални купувачи, като начално училище Хоппет, без съдържание на вредни съставки;
  • семинар „Знай какво има под повърхността” за съхранение на подводното наследство от 15 до 19 май, провеждан основно на лодка, в близост до италианските Егадски острови.

Предизвикателство #MyGreenAction /#МоетоЗеленоДействие

Провеждано от 21 март до 10 май, предизвикателството #MyGreenAction приканва млади европейци да споделят снимки, видеа или илюстрации на действия, които са предприели, за да осигурят по-зелено бъдеще, през своите собствени профили в Инстаграм или Туитър, или под официални публикации на Европейската комисия във Фейсбук за предизвикателството #MyGreenAction. На всеки две седмици, три предложения ще бъдат избрани и представени в профилите в социалните мрежи на Комисията и десетте най-добри предложения от всички ще бъдат включени във видео, което ще се прожектира на европейската „Зелена седмица“.

Европейски избори

Европейската „Зелена седмица 2019 г.“ се провежда по време на предизборната кампания за Европейски избори от 23 до 26 май. Чрез демонстриране на активирането на дейностите за защита на околната среда от страната на ЕС през последните години, тя представя възможност да се насърчава напълно информирано демократично участие (особено сред тези, които гласуват за първи път).

Виж още:

Общи предизвикателства и как да се обединят усилията за постигане на по-добри резултати-EN

 

news.cision.com/eu-green-week-2019

Никога не е твърде рано да започнеш да се интересуваш как можеш да защитиш природата

 

На 30 април Фондация Виа Понтика съвместно с ръководството и ученици от ОУ „Михаил Лъкатник“ Бургас, проведе мероприятие с екологична насоченост на територията на Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ в контекста на Световните дни на мигриращите птици. Събитието е част от програмата на годишната кампания -Дни на мигриращите птици, за която можете да научите повече на адрес worldmigratorybirdday.org.

 

 

На територията на парка бяха изградени пет различни локации, които ни позволиха да ангажираме децата в следните дейности: наблюдение на птици, скаутинг, пчеларство, приложни изкуства и лов на съкровища.

 

 

 

В контекста на Световните дни на мигриращите птици научихме децата как и кога се наблюдава миграцията на птиците. По време на интерактивната беседа, подрастващите се запознаха с основните редки и защитени видове птици на територията на екопарка, нужната екипировка за тяхното наблюдение и други много любопитни факти свързани с гнезденето и популацията на мигриращите птици.

 

 

 

 

Представихме им още нагледни уроци как се оцелява сред природата и как да използваме и да се държим отговорно към природните ресурси. Какви са основните трикове и хитрини, които ползват опитните скаути и колко е важна предварителната ни подготовка.

 

 

 

 

Сред нашето пчелно стопанство децата имаха възможност да се запознаят с различните видове кошери, да наблюдават специален демонстрационен, стъклен кошер и да опитат от био производството. Това медено приключение имаше за цел да разкаже за важността на пчелните семейства спрямо цялото човешко съществуване и да научи малките посетители, че тяхното опазване е от жизнена важност.

 

 

 

 

Приложните изкуства и спортните занимания, на които се посветихме след това само допринесоха за приятното преживяване и възможността за осмисляне на всичко научено по време на реализираното екологичното обучение.

 

 

До нови срещи в споделената ни грижа за природата!