Среща на бургаските неправителствени организации

 

На 10 март, от 17:00ч., в читалище Хамалогика, град Бургас,се проведе работна среща на бургаските неправителствени организации. Координатор проекти на Фондация „Виа Понтика“ посети събитието, което  беше инициирано  от Българска Фондация Биоразнообразие. Над  двадесет представителя на НПО от Бургаския регион взеха участие в разглеждането на въпроси, свързани с утвърждаване ролята на неправителствения сектор в българското общество.

Две бяха главните обсъждани теми: обновяване Регистъра на действащите организации на територията на общината и дискусия относно предстоящия избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество.

Съветът за развитие на гражданското общество е консултативен орган към Министерския съвет, който е създаден на основание чл. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Съветът има функции по разработване и провеждане на политика за подкрепа на развитието на гражданското общество в България. В неговата структура е заложено да влязат четиринадесет неправителствени организации, които ще работят начело със заместник министър-председателя Томислав Дончев.  Фокусът е процесът на създаване, изпълнение и отчитане на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации. Тепърва предстои да се гласува и определи кои ще са членовете на Съвета.

Всички колеги от неправителствения сектор бяха единодушни, че ще бъде добра практика подобни срещи да се инициират регулярно, за да може да работят обединени по важни и актуални теми, свързани с провеждане на политики и въвеждане на практики на национално ниво в синхрон с устойчивото и отговорно развитие на страната и обществото ни.

Ограничава се употребата на продукти за растителна защита, с цел опазване на пчелните семейства

 

Ограничава се употребата на Продукти за растителна защита (ПРЗ), с цел  опазване на пчелните семейства. Промените целят въвеждане на по-рестриктивни часови ограничения при извършване на третиранията. Това предвижда Проект за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.  Становища и предложения  по него могат да се представят в 30-дневен срок.

Продукти за растителна защита, идентифицирани като „Опасни за пчелите“, ще се прилагат само през тъмната част на денонощието с наземна техника. Това ще става при спазване на реда за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности.

Всички инсектициди със системно действие, които не са идентифицирани като „Опасни за пчелите“, ще се използват с наземна или авиационна техника от залез слънце до 2 часа след изгрев слънце.  Продукти за растителна защита, различни от изброените, ще се прилагат от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден, с авиационна или наземна техника. ПРЗ с нисък риск и на база микроорганизми ще се използват с наземна или авиационна техника без часово ограничение.

Измененията на Наредбата предвиждат забрана  за третиране с ПРЗ, препарати за дезинфекция и дезинсекция на площи с цъфтяща растителност, пасищни площи, вододайни зони и третиране извън буферните зони, определени при разрешаването на ПРЗ. Забранява се използване на вещества, представляващи хранителна примамка за пчелите, освен в случаите на добавяне на репеленти.

За подобряване на контрола върху употребата на ПРЗ ще стартират дежурства на инспектори от Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) и Областните дирекции „Земеделие“. Включително и в почивните дни те ще са на разположение при сигнали за нерегламентирани обработки.

Измененията на Наредба № 13 предвиждат и подобряване на механизма на уведомяване чрез изграждане на електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности.  Чрез нея собствениците на пчелини ще бъдат информирани за предстоящи третирания с наземна или авиационна техника и предприемане на своевременни  мерки от тях за опазването на пчелните семейства от отравяне.

С предложенията се цели осигуряване на по-добра защита на пчелите и пчелните семейства, чрез засилване на контрола, регламентиране на всички мерки и процедури, свързани с опазване на пчелите от отравяне.

Министерство на земеделието, храните и горите

mzh.government.bg

 

ЕС трябва да спре вноса на храни, третирани със забранени пестициди

 

Прочетете пълното писмо до Европейския комисар за здраве и безопасност на храните Стела Кириакидес: Остатъците от пестициди в селскостопанския внос не трябва да компрометират общественото здраве и Европейската Зелена Сделка.

Европейската комисия трябва да вземе решение относно останалите количества след използването на пестициди, които не са разрешени в ЕС, тъй като са били класифицирани като мутагенни, канцерогенни или токсични за репродукцията, дали да са разрешени или не. Според разследване на  Corporate Europe Observatory– Обсерватория за корпоративна Европа, предишната комисия бе отворена за допускане на така наречените „допустими отклонения при внос“ (нива на остатъци, които могат да бъдат открити) и за силно опасни пестициди. Сега новата Комисия трябва да вземе окончателното решение.

Дискусията идва в момент, когато Комисията на Фон дер Лийен заяви, че иска да намали употребата и риска от пестициди.

В същото време ЕС продължава да изнася пестициди, които е забранил за употреба и продажба в рамките на Европа поради опасения за здравето и околната среда. Например през 2018 г. Франция и Дания са изнесли 12,7 тона от инсектицидния малатион в 23 страни извън ЕС. Франция и Германия също са изнесли инсектицида цифлутрин, а Германия изнесе регулатора на растежа на растенията цианамид и хербицидите ацетохлор и тепралоксидим, според официални данни. Всички тези химикали са „силно опасни“ и не са разрешени за употреба в ЕС.

ЕС също внася остатъци от силно опасни пестициди чрез селскостопански продукти. Например остатъците от хербицида глюфосинат, които могат да повредят фертилитета или плода, са разрешени в плодове, ядки, соя и месо. По същия начин, остатъците от карбендазим, които могат да причинят генетични дефекти, са разрешени в зърнени култури, зеленчуци, плодове и ядки. Тези пестициди не бяха забранени от ЕС, а бяха изтеглени от пазара от техните производители, когато стана ясно, че не отговарят на критериите за одобрение на ЕС.

Това означава, че пестицидът, който е забранен за употреба в Европа, може да бъде продаден на трета страна, използван за култури и след това да бъде внесен обратно в Европа като остатък.

Широка гама от НПО –A wide range of NGOs have written to the EU Commission , са писали до Европейската комисия, за да кажат, че това не може да се случи. ЕС трябва да бъде последователен. Ако пестицид не е разрешен, той не трябва да се изнася, нито да се внася като остатък.

Европейски отдел на „Грийнпийс“

 

 

Марки с тема Световния фонд за дивата природа (WWF) бяха дарени на Фондация Виа Понтика

 

 

Колекция от пощенски марки с тема WWF -Световния фонд за дивата природа, бяха дарени на Фондация Виа Понтика. Тя представя някои от най-изумителните диви птици и животни в света.

Вижте каталога ТУК

Световният фонд за природата (WWF) е международна неправителствена организация, създадена през 1961 г., която работи в областта на опазването на дивата природа и намаляването на влиянието на човечеството върху околната среда.

Това е най-голямата световна организация за опазване с над пет милиона привърженици в целия свят, която работи в повече от 100 страни с помощта на 7000 служители и над 5 милиона доброволци, като подкрепя около 1300 проекта за опазване и опазване на околната среда. WWF е фондация с 55% финансиране от лица и завещания, 19% от правителствени източници (като Световната банка, DFID, USAID) и 8% от корпорации през 2014 г.

 

 

WWF започна работа в България в началото на 90-те години. Природозащитните дейности първоначално бяха фокусирани върху долния Дунав и неговите притоци, но оттогава се разшириха в цялостна програма, която включва дейности по опазване на горите и устойчиво управление на горите, защитените територии, питейната вода, както и земеделието и развитието на селските райони. През 2006 г. WWF създаде регистрирана организация в България.

България също използва дивите птици и животни като своя тема за поредица от пощенски марки, за да отбележи активната работа по опазванe и възcтановяванe на биологичното pазнообpазие и гаpантиpанe ycтойчивото pазвитие в страната.

Едни от най-красивите птици, срещащи се по българското Черноморие бяха изобразени на серия от четири пощенски марки, която на 01.02.2019 г. бе пусната в употреба. Инициатор за създаването на марките бе Фондация Виа Понтика.

 

Серия марки „Виа Понтика -миграционният път на птиците“

Голям гмурец             Podiceps cristatus

Малка бяла чапла      Egretta garzetta

Розов пеликан             Pelecanus onocrotalus

Малък корморан        Microcarbo pygmaeus

 

Валидиране на марките-01.02.2019

Нов подход за управление на защитените територии на европейската мрежа Натура 2000 в България

 

На 28 Февруари, екипът на Фондация „Виа Понтика“ взе участие в първото регионално събитие за област Бургас на тема: „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на НАТУРА 2000 в България“. Събитието се реализира в рамките на проект „Знания за НАТУРА 2000“ по Оперативна програма Околна среда. Предвидени са общо три национални кампании във всички областни градове с цел представяне и въвеждане на новия подход за управление, който е плод на интензивни анализи, оценка на сполучливи модели на работа и проучване опита на други държави чрез теренни мисии.

В същността на националната кампания са залегнали двете директиви, които обособяват рамката на НАТУРА 2000 в България, а именно – Директива за местообитанията, по която в България са определени 234 защитени зони и Директива за птиците, по която в България са определени 120 защитени зони.

 

 

В презентационни панели, експерти на Министерството на околната среда и водите, представиха новата приоритетна рамка за действие чрез хибриден /териториален/ подход на управление, с който страната ни да изпълни своите задължения по двете директиви със залагане на адекватни консервационни, административни и договорни мерки.

Представени бяха и осемте принципа за Европейска хармонизация на управлението на НАТУРА 2000 в България, за реализацията, на които следва въвеждане на четири нови звена, в чиято работа е заложен четиристепенен подход за определяне на целите.

В цифри географското покритие на НАТУРА 2000 в България е малко повече от 35% от територията на страната, като от Бургаски регион попадат 441 924 ха, което го поставя на второ място след регион Хасково. Това означава, че ангажираността на регионално ниво трябва да бъде изключително висока. За реализацията на разработената управленска и комуникационна рамка ще бъдат ангажирани 140 експерта в цялата страна, от които 120 са разпределени в регионалните структури. Поради посочените по-горе данни, за Бургаски регион се предвиждат 13 специалиста. Човешкият ресурс ще бъде в основата на свеждане заложените дейности от национално към регионално ниво и тяхното научно и капацитетно обезпечение.

 

 

Всички заинтересовани страни бяха запознати с предвидените промени в законовата и правно-нормативна рамка, като трябва да се отбележи, че Законът за изменение и допълнение на закона за биологичното разнообразие е представен за одобрение на Министерски съвет, заедно с необходимата обосновка и финансов анализ.

Ясно обособената управленска рамка подкрепена със създаване на Национален консултативен съвет и ангажираните 16 териториални управленски органа ще имат за задача да заложат конкретни мерки за реализация на поставените национални стандарти в рамките на шест години. Като първа стъпка на местно ниво се предвижда сформирането на комитет на заинтересованите страни.

В заключение, можем да обобщим, че за разработването и управлението на всеки конкретен план за действие се предвижда подкрепа и на държавно ниво, но се очаква висококачествена и интензивна работа от всички заинтересовани групи на местно ниво, за да се използва и прилага знанието на местните структури, експерти и тяхното познаване издълбоко на проблеми и възможности при имплементиране на конкретни мерки, цели и задания.

Предвижда се на втората работна среща да бъде представена и новата приоритетна рамка за действие.

 

Мерки за намаляване на морските отпадъци

 

На 20 Февруари 2020 г., в град Бургас, в Експозиционния център „Флора“ на Приморския парк, зала № 2, бе проведен информационен ден по Покана за подбор на проектни предложения по „Малка грантова схема  за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2  „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води“, организиран от програмния оператор към програма „Опазване на околната среда“.

Членове на екипа на Проект „Иновационни техники и методи за намаляване на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море“ RedMarLitter BSB552, който се изпълнява съвместно с Община Бургас, Университет на Констанца-Румъния, Държавен университет на Тбилиси- Грузия и водещ партньор Фондация Виа Понтика-България, посетиха събитието.

Приветствени слова от заместник министър Атанаска Николова и проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет гр. Бургас, дадоха старт на презентационния панел, с фокус: обсъждане на основни понятия, допустими кандидати и партньори, партньорско споразумение, попълване на бюджет и други специфични условия.

„През тази година България е насочила усилията към опазването на уникалното опазване на Черно море, за да развиваме качествен туризъм, рибарство и аквакултури и да направим нашите градове по-чисти и атрактивни. По данни на Европейската комисия между 150 хил. и 500 хил. тона отпадъци на година попадат в световните океани и морета. Затова на дневен ред са проблемите с микро пластмасите, които преминават и в нашия организъм. Затова сме насочени към местните власти, които да включат активно гражданите да осъществяват тази политика. Бъдете активни в подготовката на проектните предложения.“, каза зам.-министър Атанаска Николова.

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които околна среда, гражданско общество и др.

Малката грантова схема финансира проекти, прилагащи инициативи за намаляване на количеството отпадъци в морската среда, включително обучения и повишаване на осведомеността по отношение на замърсяването на морските води. В синхрон с всички предприети мерки по проекта РедМарЛитър и в желанието си да обогати и надгради създаденото сътрудничество с други партньори по оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“, Фондация Виа Понтика активно следи всички възможности за решаване на този проблем от международно значение.

Излезе каталогът на пощенските марки 2019, съдържащ иницираната от Фондация Виа Понтика серия пощенски марки

Излезе каталогът на пощенските марки 2019 с подробна информация и изображения на всички български марки и блокове, отпечатани през 2019 г.

Между тях е и иницираната от Фондация Виа Понтика серия пощенски марки с четири от най-красивите видове водолюбиви птици по българското черноморско крайбрежие – розов пеликан, голям гмурец, малка бяла чапла и малък корморан.

 

Това беше едно от събитията, с които Фондация Виа Понтика отбеляза Световния ден на влажните зони – 02 февруари и популяризира богатството от биологично разнообразие в едни от най-важните и значими за България влажни зони – Бургаските, за да промени отношението на хората към защитените територии и да насочи обществената енергия към осъзнаване на възможностите, ползите и отговорностите към биоразнообразието и видовете, за да има чиста природа и за поколенията след нас.

Кои са наградените деца, участвали в конкурса „Екопауър“

 

По повод 2 февруари, Световния ден на влажните зони, Фондация „Виа Понтика“ и Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ организираха „Екопауър“ конкурс за най-интересен комикс с екологична насоченост на тема: Супергерои в опазване на влажните зони и околната среда.

 

 

Журито на конкурса в състав: Митко Иванов – художник и историк, г-жа Милена Ярмова, главен експерт РИОСВ и Ана Янчева координатор проекти на Фондация „Виа Понтика“ работи с изключителен професионализъм и позитивизъм и отличи следните участници:

 

 

  1. Катрин Скарлева, НБУ „Михаил Лъкатник“ – ваучер за безплатно посещение на Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“, настолна игра и рекламни материали
  2. Виктория Стоянова, ОУ „Любен Каравелов“ – настолна игра и рекламни материали
  3. Пресиян Танчев, ОУ“ Христо Ботев“, кв. Сарафово – настолна игра и рекламни материали

 

 

Освен предвидените награди за първите три места осигурени от Фондация „Виа Понтика“, главен експерт Милена Ярмова от РИОСВ Бургас и доц. д-р Светла Далакчиева от Природонаучен музей-Бургас също изявиха желание да отличат няколко творби с нестандартни награди.

 

 

Двата колектива, Натали, Андрея и Алекс от ОУ „А.Г. Коджакафалията“ и Деян, Йоана, Яна, Самуел, Ивета и Неделчо НБУ „Михаил Лъкатник“, които представиха електронен и акварелен комикс ще имат възможност да прекарат един ден на работа в съответните институции, за да се запознаят с дейността на експертите по опазване на влажните зони и околната среда.

Специална награда от РИОСВ -раница „Млад природозащитник“ получи и Тео Гоцев, ОУ“А.Г. Коджакафалията“

 

 

Изложбата от творбите на младите творци в Експозиционен център „Флора“ Бургас, създадени за конкурса за комикси с екологична насоченост, предизвика голям интерес и одобрение сред бургаската общественост.

Младите граждани на Бургас вдъхновено отбелязаха Световния ден на влажните зони 2020

 

Днес, 07.02.2020, в Експозиционен център „Флора“ Бургас, Фондация „Виа Понтика“ съвместно с Община Бургас и РИОСВ Бургас откри Дните на влажните зони 2020. В качеството си на пълноправен член на Wetlands International и в координация с Рамсарската конвенция, по повод 2 февруари- Световния ден на влажните зони, Фондацията организира всяка година кампания за повишаване на осведомеността за значението на биоразнообразието на влажните зони. Темата за 2020 година е Влажни зони и биологично разнообразие“.

 

 

Събитията, които тази година закъсняха с няколко дни поради грипната ваканция, се провеждат под патронажа на г-жа Йорданка Ананиева, зам. кмет по образование, здравеопазване и социални дейности. Те стартираха с информационен „Екопауър“ ден. Над 50 души – ученици, преподаватели, родители, представители на неправителствени организации и институции взеха дейно участие във форума.

 

 

Сюжетната линия на събитието бе посветена на темата „Супергерои в опазване на влажните зони и околната среда“, като подрастващите имаха възможност да представят творби за комикс конкурс с екологична насоченост, да изслушат лекции за богатството на животинския и растителен свят във влажните зони на Бургаски регион, да споделят впечатления и идеи за опазването на околната среда. Експерти, преподаватели и заинтересовани групи представиха и защитиха посланието, че всеки може да е герой на деня в споделена грижа за природата, биоразнообразието и влажните зони. С иновативен похват, вместо академично, лекторите проведоха обученията на гостите – „супергерои“ в опазване на влажните зони и и околната среда, като увлекателно разказаха на участниците за значението на влажните зони и биоразнообразието и направиха събитието незабравимо за малките умници.

 

 

Децата от екоклуб „Капитан Планета“ към ОУ“ А. Г. Коджакафалията“ представиха проект на игра-мобилно приложение за мигриращи птици, което разработват съвместно с Фондация „Виа Понтика“ и Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“. Похватът, в който деца презентират на деца може да бъде определен като изключително успешен от гледна точка на достъпност и стимулираща конкуренция.

 

 

Изложбата от творби на младите творци, създадени за конкурса за комикси с екологична насоченост прдизвика голям интерес и одобрение. Специално жури имаше нелеката задача да  отличи най-добрите произведения.  Освен предвидените награди за първите три места осигурени от Фондация „Виа Понтика“, главен експерт Милена Ярмова от РИОСВ Бургас и доц. д-р Светла Далакчиева от Природонаучен музей-Бургас също изявиха желание да отличат няколко творби с нестандартни награди. Двата колектива, които представиха електронен и акварелен комикс ще имат възможност да прекарат един ден на работа в съответните институции, за да се запознаят с дейността на експертите и сами ще оценят, че Супергероите в опазване на влажните зони и околната среда никак не са само на хартия.

 

 

Фондация „Виа Понтика“ изказва специални благодарности на журито на комикс конкурса в състав Митко Иванов – художник и историк и г-жа Милена Ярмова, главен експерт РИОСВ, които работиха с изключителен професионализъм и позитивизъм!

 

 

Искрени благодарности и за дарителите: поета Стоян Дамянов и Международен търговски и културен център „Геопан“ в лицето на д-р Стефан Пейков!

 

 

Трябва да се отбележи също участието, всеотдайността, радостта и енергията на директорите, учителите, социалните работници и доброволците, които прегърнаха идеята и вдъхновиха децата да творят и да предизвикват с нестандартни герои, диалози и решения за съхранение на природните ресурси.

 

 

Тъй като конкурсът се радва на изключително голям интерес, всички получени творби ще бъдат изложени в рамките на седмица в кръглата зала на ЕЦ „Флора“. Всички граждани и гости на града са добре дошли да разгледат и да продължат инициативата за опазване на процъфтяващия живот във влажните зони на Бургаски регион с последващи идеи.

 

 

С организацията на Дните на влажните зони 2020 и върволицата от инициативи, която се роди в съвместна работа с партньори и колеги, екипът на Фондация „Виа Понтика“е  изключително щастлив, че за поредна година успя да постави на дневен ред тема от изключителна важност, която бе продължена в поредица от събития и постигна привличане на нови съмишленици и природолюбители. До нови срещи!

 

Стипендии на EUROPARC Alfred Toepfer Natural Heritage

 

Всяка година, с подкрепата на EUROPARC Alfred Toepfer Natural Heritage се присъждат три стипендии на млади природозащитници, работещи в полза на защитените територии. Всяка стипендия е на стойност 3000 евро и дава възможност на успешните кандидати да предприемат проучвателно посещение по определена тема в една или повече защитени територии в Европа. Въпреки че има различни стипендии за студенти, има много малко за хора, които вече са започнали кариерата си.

Кандидатите трябва да са на възраст под 35 години, а крайният срок за кандидатстване е 3 май 2020 г.

Можете да получите повече информация чрез този линк:

https://www.facebook.com/135497019848429/posts/2883274105070693/?d=n