Германското федерално бюро по химикали (BfC) наскоро подаде значимо предложение до Европейската агенция по химикали (ECHA), целящо да класифицира трифлуороцетната киселина (ТФА) и нейните неорганични соли като репродуктивни токсиканти. Това предложение се основава на нови научни доказателства, свързващи излагането на ТФА, страничен продукт от някои хладилни агенти и пестициди, с репродуктивна токсичност.

ТФА е устойчив химикал, попадащ в категорията на ПФАС (пер- и полифлуороалкилни вещества), известни с дълготрайното си присъствие в околната среда. Тези химикали, често наричани „вечни химикали“, са откривани в различни среди, като водни тела и почви, основно чрез атмосферни депозити и отток от земеделски дейности.

Предложението на BfC подчертава потенциалните опасности от ТФА, акцентирайки на способността му да причинява репродуктивни вреди, с предложена класификация Repr. 1B (предполагаем репродуктивен токсикант за хора). Тази класификация се основава на изследвания върху животни, показващи неблагоприятни ефекти върху плодовитостта и развитието. Освен това, сегашната класификация на ТФА като остър токсикант при вдишване ще бъде повишена от Acute Toxicity 4 H332 на Acute Toxicity 3 H331, отразявайки по-високите му нива на токсичност.

Германската агенция също така предлага ТФА и неговите соли да бъдат категоризирани под класовете опасности PMT (устойчив, мобилен и токсичен) и vPvM (много устойчив, много мобилен). Тези класификации подчертават потенциала на ТФА да причинява широко разпространено и дълготрайно замърсяване на водните ресурси, което представлява значителни екологични и здравни рискове.

Това предложение инициира 18-месечен процес на преглед от Комитета по оценка на риска (RAC) на ECHA, който приканва заинтересованите страни да представят своите данни и аргументи. Ако бъде одобрено, новата класификация ще влезе в сила след решение на Европейската комисия и преходен период.

Д-р Ян Авербек от BfC подчертава необходимостта от тази класификация, основана на последните резултати от изследванията, за да се комуникират ефективно опасните свойства на ТФА и да се осигурят защитни мерки. Този ход подчертава непрекъснатите усилия за справяне с въздействията на ПФАС и други устойчиви химикали върху околната среда и здравето.

За повече информация, посетете оригиналната статия.

Германското бюро по химикали представя предложение за свързване на ТФА с репродуктивна токсичност