ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА   Фондация "Виа Понтика" обявява процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 49 – 53 ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г., с предмет „Намаляване на замърсяването с отпадъци в демонстрационен участък от българското Черноморие чрез пилотно прилагане на…

Procedure for Determining a Contractor with Subject “Reduction of the Litter Pollution in a Demonstration Section of the Bulgarian Black Sea Coast through Pilot Application of Innovative Measures”

REDUCTION OF THE LITTER POLLUTION IN A DEMONSTRATION SECTION OF THE BULGARIAN BLACK SEA COAST THROUGH PILOT IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE MEASURES     Procedure for determining a contractor, according to art. 49 – 53 ZUSESIF and CMD № 160 /…